Systém požárního odvětrání - Zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK)


Cílem požárního větrání je usměrnit tok zplodin a kouře tak, aby jedovaté zplodiny neohrožovaly osoby při evakuaci a umožnění zásahu jednotek HZS. Současně jde o odvedení podstatného množství tepla mimo objekt, snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí a omezení rozsahu hmotných ztrát. Požární větrání je přirozené, nucené ( do systému je přidán ventilátor, který tvoří v CHÚC přetlak nebo podtlak ), nebo kombinace obou způsobů.
Požární odvětrání se týká hlavně prostorů s požárním rizikem a je zajišťováno samočinným odvětrávacím zařízením (ZOTK). Kromě tohoto jsou požárně větrány i prostory bez požárního rizika, v nichž se nepředpokládá požár, jako jsou chráněné únikové cesty či jiné prostory. V tomto případě je cílem požárního odvětrání zabránění průniku zplodin hoření a kouře do těchto prostor.
Základní prostorovou jednotkou, pro kterou se požární odvětrání navrhuje, je odvětrávaná sekce. Každý požární úsek zahrnuje jednu nebo více odvětrávaných sekcí.
Odvětrávaná sekce je stavebně vymezený prostor, vytvořený za účelem zabránění šíření kouře a tepla uvnitř požárního úseku mimo odvětranou sekci. Hranice jednotlivých sekcí jsou tvořeny stavebními příčkami nebo kouřovými zábranami – přepážkami.
Přihlásit Vyhledávání